Når det skal være enkelt og nemt

Leje- og leveringsbetingelser: marts 2018

 

 

Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel ....  ( Se afsnit 5 ):

 

Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand ( incl. rengøring og afrensning ), som der er modtaget, bortset fra normal slidtage.

 

Lejeren er forsikret via Farum mini-udlejning på følgende:        ( Afsnit 7 )

 

 -  Brand

 

 - Tyveri og hærværk, samt anden udefra kommende skade

 

 

Ikke omfattet af forsikringen:   ( se afsnit 7 )

 

Skader på lejet materiel som følge af overlast, misligholdelse, forkert behandling/betjening o.lign. erstattes af lejeren til nypris.

 

 

Skade, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra lejers, dennes medarbejderes side og/eller skade, der skyldes fortsæt eller grov uagtsomhed fra selvstændig virkende tredjemand, antaget af lejer.

 

 

Ved henstillen af lejet materiel skal der tages alle nødvendige forholdsregler for at undgå unødig overlast og/eller skade på materiellet, herunder tyveri, hærværk m.m.

 

 

Lejeren bærer alene ansvaret for skader, der ikke skyldes mangler fra Farum mini-udlejnings side.

 

 Lejer er således ansvarlig for bl.a. skader på ting, personer og materiel, som følge af f.eks. forkerte angivelser eller urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfuld beskrivelse af forholdene, eks. kabler, rør og andet nedgravet på arbejdspladsen og adgangsvejen hertil.

 

 

1. Generelt

 

Såfremt andet ikke følger af en udtrykkelig skriftlig aftale med Farum mini-udlejning - sker enhver udlejning udelukkende på Farum mini-udlejnings nærværende leje- og leveringsbetingelser, uanset eventuel modstående eller afvigende bestemmelser i den af lejeren afgivne ordre eller accept eller andre af lejeren udfærdigede dokumenter. Den, der rekvirerer ydelser betegnes i det følgende som lejer, og den der præsterer de(n) rekvirerede ydelse(r), betegnes som Farum mini-udlejning.

Nærværende leje- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler om udlejning og anvendelse af produkter og hertil relaterede ydelser i Danmark, jf. den til enhver tid gældende Farum mini-udlejnings Produkt- og Prisliste.

Farum mini-udlejnings materiel må ikke tages med ud af Danmark.

 

2. Lejemålets varighed og beregning

 

For alt materiel, der udlejes, overgår ansvaret til lejer fra det tidspunkt, hvor det lejede udleveres fra Farum mini-udlejning til lejer eller dennes repræsentant, hvilken periode tillige udgør lejemålets varighed.

Leje beregnes fra og med den dag det lejede udleveres af Farum mini-udlejning, til og med den dag det lejede tilbageleveres til Farum mini-udlejning.

Al udlejning til private kunder, beregnes som kalenderdage.

Perioder hvor lejer er forhindret i at anvende materiellet som følge af f.eks. strejke, lockout, vejrlig mv., fragår ikke i beregning af lejeperioden.

Den daglige leje er beregnet på baggrund af en arbejdsdag af 8 timer.

For yderligere afbenyttelse debiteres ekstra pr. påbegyndt 8 timer.

 

 

3. Tilbud og priser

 

Ethvert skriftligt eller mundtligt tilbud, overslag eller aftalte priser er afgivet under følgende forudsætninger:

-At Farum mini-udlejning er berettiget til den aftalte leje, uanset om det lejede benyttes eller ej i den aftalte periode.

-At priser er incl. moms og kontant afregning, såfremt andet ikke er aftalt.

-At der betales depositum iht. prisliste ved bestilling, eller senest ved overdragelse af produkterne, såfremt andet ikke er aftalt.

 

 

4. Farum mini-udlejnings forpligtelser og ansvar

 

Materiellet leveres i rengjort, driftsklar og lovlig stand.

Farum mini-udlejning har ansvaret for at evt. lovpligtige eftersyn er overholdt.

 

 

5. Lejerens forpligtelser og ansvar

 

Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel, herunder at forsikring er tegnet jf. punktet forsikringsbetingelser, herunder for brandskade og tyveri.

Lejeren påtager sig ansvaret for at det lejede materiel er placeret, og såvel direkte som indirekte, og anvendes forskriftsmæssigt og i overensstemmelse med gældende lovgivning, sikkerheds-forskrifter og bestemmelser om evt. afmærkning.

Lejeren bærer alene ansvaret for sig selv, egne ansatte, tredjemand og Farum mini-udlejning, med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler, for hvilke Farum mini-udlejnings har ansvar og risiko.

Lejer må ikke ændre på eller ombygge det af Farum mini-udlejning lejede materiel, herunder fjerne fastgørelser, konsoller m.m.

Lejer er i lejeperioden pligtig til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og driftsmæssig vedligeholdelse af materiellet, som eksempelvis kontrol af væskestand og opladning af batterier.

Lejeren afholder alle udgifter til materiellets drift, herunder smøring, olie, brændstof, punktering el. lign.

Der må kun anvendes de af Farum mini-udlejning foreskrevne smøremidler.

 

Reparationer på Farum mini-udlejnings materiel må kun udføres af Farum mini-udlejning eller en af Farum mini-udlejning anvist reparatør og kun efter forudgående aftale.

Farum mini-udlejning hæfter ikke for reparationer, som lejer uden hensyntagen hertil har ladet foretage under lejemålet.

Farum mini-udlejning skal til enhver tid have uhindret adgang til at inspicere det udlejede materiel.

 

6. Transport, levering/afhentning og returnering af det lejede

 

Leverings- og afhentningsdato samt tidspunkt aftales mellem lejer og Farum mini-udlejning.

Lejer skal kunne oplyse om forhold evt. højde, underlag og evt. aflæsningsmuligheder på leveringsstedet,

der har betydning for aflevering og afhentning.

Transportudgifter betales af lejer, i henhold til gældende prisliste eller aftalt tilbud.

Afhentning kan også ske fra Farum mini-udlejnings afdeling, efter nærmere aftale.

Sker afhentning eller returnering af lejer, lejers ansatte, en af lejer antaget selvstændig virkende vognmand eller anden, for hvem lejer har ansvaret, eller med hvem lejer har aftalt transporten og/eller læsning af det lejede, har lejer det fulde ansvar under transporten og/eller læsningen. Det gælder også ved flytning af materiel.

Ved afhentning eller levering skal lejer på forlangende fremvise nødvendig legitimation, herunder også kørekort samt køretøj som kræves iht. dansk lovgivning for kørsel med de lejede produkter.

Lejer eller en repræsentant for denne, skal være til stede på lejeadressen ved materiellets ankomst, således at evt. instruktion kan gives. Det påhviler lejeren at sikre, at kørsel og brug af maskiner skal kunne ske uden hindring af f.eks. parkerede biler, andre entreprenørers materiel mv..   Forhold omkring afspærringer, kørevej, plader, tilladelser hos myndigheder, tilsyn og væsener m.m. er Farum mini-udlejning uvedkommende. Evt. ventetid, som følge af manglende iagttagelse af ovennævnte betingelser debiteres lejer udover aftalt leje og andre omkostninger.

Eventuel reklamation skal ske på første lejedag, og kan ikke senere tages til følge. Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (inkl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normal slidtage. Rengøring, udbedring, reparation, samt leje for den tid, der medgår ved afhjælpning som følge af lejers eventuelle misligholdelse, sker for lejers regning. Eventuel ødelagte dele, betjeningsgreb, nøgler m.m. erstattes af lejer til nypris, således at lejer erstatter Farum mini-udlejnings faktuelle omkostning til indkøb af erstatningsudstyr uden hensyntagen til/med fradrag for forbedring, ligesom lejer er pligtig at betale leje indtil erstatnings-materiel fremkommer.

 

 

Omkostninger som følge af eventuelle reparationer, der ikke kan betragtes som alm. slid og ælde, erstattes af lejer.

 

 7. Forsikringsbetingelser

 

Lejeren er forpligtiget til, under hele lejeperioden, at holde materiellet forsikret. Forsikringen tegnes hos Farum mini-udlejning. Forsikringen dækker brand- tyveri, hærværks- og anden udefra kommende pludselig skade på udlejningsmateriel, som benyttes i Danmark. Forsikringen er tegnet med en selvrisiko som anført nedenfor, som altid skal betales af lejeren, lige som lejeren bærer risikoen for sådanne skader, som ikke er dækket af den tegnede forsikring.

Lejer hæfter for ovennænvte skader på materiel lejet hos Farum mini-udlejning, med følgende beregning pr. skade:

Produkter                       Nyværdi (kr.)                    Selvrisiko pr. skade (kr.)

Div. maskiner                  / stk 0 -75.000                                          6.000

Div. maskiner                       / stk 75.001 -200.000                             12.000

 

Såfremt materiel, der er sikret med overvågningsudstyr, kommer til veje igen, betaler lejeren kun halv selvrisiko.

For at opnå forsikringsdækning skal ethvert tyveri og hærværk meldes til politiet inden for 24 timer.

Lejer er forpligtet til at oplyse journal-nummer fra politianmeldelsen til Farum mini-udlejning,

indenfor ovenstående tidsrum.

Uindregistrerede motorkøretøjer er tillige ansvarsforsikret, i henhold til færdselsloven og dækker evt. skader forvoldt overfor 3. person, når det uindregistrerede motorkøretøj anvendes til transport (flytning fra punkt A til punkt B).

Ansvarsforsikringen dækker ikke når motorkøretøjet anvendes i arbejdssituation (maskinen holder stille og anvendes som arbejdsredskab).

Farum mini-udlejning har tegnet ansvarsforsikring mod det erstatningsansvar, som Farum mini-udlejnings personale ifølge dansk ret måtte ifalde for skadetilføjelse på tredjemand eller ejendom (tingskade).

Forsikringen dækker for de ved én og samme hændelse forårsagende skader med indtil kr. 10.000.000. Farum mini-udlejning kan ikke udover dette beløb pålægges ansvar eller risiko, hvorfor det påhviler lejeren, såfremt ansvar og risiko overstiger dette beløb, at tegne supplerende forsikring. ¨

 

Præmie

5 % af listeprisen incl. moms i den til enhver tid gældende prisliste.

 

 

Ikke omfattet af forsikringen :

 

 

Forsikringen dækker ikke når motorkøretøjet anvendes i arbejdssituation (maskinen holder stille og anvendes som arbejdsredskab).

Skade, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra lejers, dennes medarbejderes side og/eller skade, der skyldes fortsæt eller grov uagtsomhed fra selvstændig virkende tredjemand, antaget af lejer.

 

 

Ved henstillen af lejet materiel skal der tages alle nødvendige forholdsregler for at undgå unødig overlast og/eller skade på materiellet, herunder tyveri, hærværk m.m.

Lejeren bærer alene ansvaret for skader, der ikke skyldes mangler fra Farum mini-udlejnings side. Lejer er således ansvarlig for bl.a. skader på ting, personer og materiel, som følge af f.eks. forkerte angivelser eller urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfuld beskrivelse af forholdene, eks. kabler, rør og andet nedgravet på arbejdspladsen og adgangsvejen hertil.

Farum mini-udlejning påtager sig ikke risikoen for omkostninger ved driftstab af nogen art, avance tab, andet direkte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede. Dette gælder også ved maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser som følge af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige pålæg, nedbør, lav temperatur, frostskader på vandinstallationer, vind eller andet vejrlig.

Skader på lejet materiel som følge af overlast, misligholdelse, forkert behandling / betjening m.v. erstattes af lejeren til nypris.

Skade som skyldes oversvømmelse.

Transport af det lejede, udført af lejer, lejers ansatte, en af lejer antaget selvstændig virkende vognmand eller anden, for hvem lejer har ansvaret, eller med hvem lejer har aftalt transporten og/eller læsning.

 

8. Sikkerhedsstillelse – fakturering og betaling

 

Depositum skal erlægges og betaling skal ske kontant forud, med mindre andet er aftalt. Depositum afregnes iht. prisliste

Eventuelle uoverensstemmelser/tvister mellem lejer og Farum mini-udlejning eller eventuelle modkrav fra lejers side, berettiger ikke lejeren til at undlade rettidig betaling af det aftalte beløb.

 

9. Misligholdelse

 

Farum mini-udlejning kan uden varsel hæve lejeaftalen og kræve erstatning for sit tab, herunder udgifter som Farum mini-udlejning måtte have afholdt, såfremt lejer væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge enhver lejeaftale, herunder at lejer:

-undlader at betale aftalt depositum, lejeydelser eller andre skyldige beløb som Farum mini-udlejning kan gøre krav på.

-standser sine betalinger og ikke efter at have modtaget opfordring hertil, med tilsynets godkendelse, stiller fornøden sikkerhed for lejeaftalens opfyldelse,

-forsømmer at foretagedriftsmæssig vedligeholdelse og behørig reparation af de lejede genstande,

-nægter Farum mini-udlejning adgang til at besigtige de lejede genstande,

-fjerner de lejede genstande fra den oplyste arbejdsplads.

-anvender de lejede genstande i strid med de love, forskrifter og instruktioner, der gælder for sådan brug, eller undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser.

-misbruger det lejede, herunder uforsvarlig behandling, udlån eller anden overdragelse til tredjemand, flytning eller anden disponering over det lejede.

 

Tvister / Værneting

 

I tilfælde af civilt søgsmål har parterne aftalt, at retssager kun kan anlægges ved Retten i Lyngby. Parternes retsforhold afgøres efter dansk ret.

Betingelser i forbindelse med selv-afhentning

af udlejningsmateriel hos Farum mini-udlejning:

 

April 2013

 

Fræser:

Kan afhentes på Farum mini-udlejnings adresse, skal surres forsvarligt fast.

 

Motorbør:

Kan afhentes på Farum mini-udlejnings adresse, skal surres forsvarligt fast.

 

Fliseklipper:

Kan afhentes på Farum mini-udlejnings adresse, skal surres forsvarligt fast.

 

Pladevibrator:

Kan afhentes på Farum mini-udlejnings adresse, skal surres forsvarligt fast.

 

Minigraver:

Farum mini-udlejning leverer altid minigraver til ønskede adresse.

Udlejning til private og erhverv

 

Farum mini-udlejning,   adm. Gydebakken 1   3520 Farum   Telefon : 29 68 41 86   Email hk@famu.dk